Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych jest Prywatna Szkoła Językowa Forum, ul. Chopina 23, 62-800 Kalisz, NIP: 6181066559.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas wysłania do nas zapytania, zakładania konta w serwisie, procesu rejestracji na stronie lub zakupu kursu.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach?

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:
W zależnościod tego, na co się zdecydujesz, może to być:

1. Świadczenie usług oferowanych w Serwisie

2. Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

3. Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

1. Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

2. Twoja zgoda wyrażona w Serwisie - jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

3. Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

4. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na:

      • profilowaniu w celach marketingowych
      • przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych badaniu satysfakcji klientów

Podanie danych:
Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

1. brak możliwości zarejestrowania się na platformie i zakupu kursów

2. brak możliwości korzystania z usług Serwisu

3. brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie

możliwość cofnięcia zgody:

1. w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Zamieszczanie treści w serwisie

Jeśli zdecydujesz się zostawić recenzje w Serwisie - jego treść może zostać opublikowana w Serwisie. To samo dotyczy innych treści, które publikujesz w Serwisie.

Część Twoich danych, takich jak:

1. nick

2. imię i nazwisko

3. miejscowość

4. certyfikaty

5. adres strony internetowej

6. adresy do profili społecznościowych

7. avatar/zdjęcie

8. informacja "O mnie"

będzie widoczna dla innych użytkowników Serwisu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych innym podmiotom.

Ciasteczka

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

1. są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

2. umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu

3. nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

1. usunąć pliki cookies

2. blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

1. zapamiętywania informacji o Twojej sesji

2. statystycznym

3. marketingowym

4. udostępniania kluczowych funkcji Serwisu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez Strony

3. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

4. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Jakie są Twoje prawa z związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres sekretariat@forum.kalisz.pl.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie przesłania formularza, jak również danych, które udostępniłeś nam przesyłając wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie Zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Uniemożliwia jednak dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, marketingiem naszych usług, prowadzeniem statystyki korzystania ze strony czy badaniem satysfakcji.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania twoich danych osobowych, usuniemy twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

A) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o twoją zgodę;

B) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

C) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;

D) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze strony i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;

E) twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz płatności i historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych. Możesz to uczynić np. w następujących przypadkach:

A) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

B) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

C) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

D) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając twoje dane osobowe.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

A) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

B) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza unię europejską;

C) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo żądać od nas sprostowania Twoich danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie pdf.

W jakim czasie spełniamy twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić twojego żądania w ciągu 14 dni, spełnimy je w ciągu kolejnego miesiąca informując cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane ci na mocy rodo zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do generalnego inspektora ochrony danych osobowych.

W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo twoich danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo twoich danych osobowych. Dane są przechowywane w zamkniętych szafach, natomiast by chronić dane przechowywane elektronicznie stosujemy programy antywirusowe, firewall oraz zabezpieczamy nasze telekomunikacyjne urządzenia końcowe hasłem.

Zmiany w polityce prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać politykę prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej tablicy ogłoszeń, a w przypadku bardzo istotnych zmian, prześlemy Ci ją na maila.