Regulamin

REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy e-learningowej ttps://online.forum.kalisz.pl

§ 1 Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://online.forum.kalisz.pl (dalej: Platforma).

2. Korzystając z platformy online.forum.kalisz.pl akceptujesz zasady regulaminu, którego aktualna wersja znajduje się pod adresem online.forum.kalisz.pl/regulamin oraz polityki prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu pod adresem online.forum.kalisz.pl/polityka-prywatnosci

3. Właścicielem platformy jest:

Prywatna Szkoła Językowa Forum, ul. Chopina 23, 62-800 Kalisz, Polska, NIP: 6181066559

4. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Platformy przez przeglądarkę internetową

5. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy za pośrednictwem Platformy jest bezpłatne. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem Usług i prawa korzystania z kursów i szkoleń na własny użytek.

6. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty oraz umożliwienie mu dokonania zakupu oraz realizacji procesu dydaktycznego zamówionych kursów i szkoleń na Platformie.

7. W rozumieniu Regulaminu przez Usługę należy rozumieć:

a)proces dydaktyczny realizowany w ramach platformy e-learningowej w spersonalizowanym dla każdego uczestnika trybie umożliwiającym rozpoczęcie nauki w dowolnym momencie oraz jej dowolną, elastyczną organizację czasową dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości

b)szkolenia mają postać elektronicznych materiałów zawierających filmy, prezentacje, zdjęcia, dokumenty elektroniczne, ćwiczenia, testy i gry online, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), na korzystanie z których licencji udziela Usługodawca.

c)po pozytywnym zaliczeniu realizowanego szkolenia oraz spełnieniu wymogów formalnych ukończenia szkolenia Użytkownik otrzymuje certyfikat ukończenia w języku polskim w formie elektronicznego dokumentu.

8. Warunkiem korzystania z Platformy, w tym składania zamówień oraz korzystania z Aplikacji Mobilnej jest założenie przez Użytkownika, indywidualnego Konta Użytkownika, zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego treści. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.

9. Konto Użytkownika jest to przestrzeń serwisowa Platformy online.forum.kalisz.pl, dostępna dla Użytkowników po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiająca m.in. dostęp do zakupionych kursów i szkoleń oraz zamieszczanie danych, które są wykorzystywane przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

10.Konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2 Wymagania techniczne

1. Platforma wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności platformy możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.

2. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

4. W celu rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail.

§ 3 Konto użytkownika

1. Utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika jest konieczne do korzystania przez Użytkownika z Platformy.

2. Właścicielem Konta Użytkownika na platformie może być wyłącznie osoba fizyczna.

3. Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą założyć Konto Użytkownika jeśli uzyskają zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

4. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz, że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.

5. Dane Użytkownika stanowią dane uczestnika szkolenia i są wymagane w procesie realizacji kształcenia i certyfikacji. Usługodawca nie daje możliwości zmiany danych uczestnika szkolenia po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego.

6. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego konta innym osobom.

7. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu.

8. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Platformy innym Użytkownikom.

9. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.

10. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte.

11. Umowa na korzystanie z Platformy zostaje zawarta na czas określony, podany razem z ceną za szkolenie lub kurs.

12. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail lub adres pocztowy Usługodawcy.

13. W celu optymalizacji procesu edukacyjnego Platforma zbiera szczegółowe dane o postępach nauki w serwisie, w tym informacje na temat przerabianych lekcji, ćwiczeń i testów, wykonywanych zadań.

14. Dane związane z procesem edukacyjnym Użytkownika są archiwizowane na Platformie o ile Użytkownik nie skasuje ich samodzielnie, bądź nie zgłosi chęci usunięcia Konta Użytkownika.

§ 4 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Ze względu na spersonalizowany charakter platformy e-learning, nauka może zostać rozpoczęta w dowolnym momencie.

2. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

  • dodanie do koszyka Usługi
  • wybór rodzaju płatności: płatność karta lub przelewem
  • w przypadku płatności kartą złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku "Zamawiam i płacę"

3. Wysokość opłat za uczestnictwo w poszczególnych kursach i szkoleniach jest podana na platformie.

4.Dostępne są następujące formy płatności:

  • Płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line
  • Przelew bankowy na rachunek Usługodawcy, wskazany w ramach platformy

5. W przypadku formy płatności on-line, płatność może zostać dokonana bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia. Kursant automatycznie otrzymuje dostęp automatycznie.

6. W przypadku przelewu bankowego uznawana jest za dokonaną po wpłynięciu przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia, których dotyczy płatność.

7. W przypadku płatności przelewem otrzymanie dostępu do kursu następuję nie później niż 48 godzin od momentu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Usługodawcy .

8. Informacje dotyczące wszystkich dostępnych form płatności są dostępne są na stronie www.online.forum.kalisz.pl/platnosci

9. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.

10. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcom umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) szkoleniowej zgodnie z opisem Usługi na platformie oraz postanowieniami Regulaminu.

11. W przypadku, gdy płatność nie jest dokonywana przez Użytkownika, bądź Użytkownik zwolniony jest z płatności za uczestnictwo, zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej w momencie pierwszego zalogowania się Użytkownika do platformy.

12. Zawarcie Umowy może także nastąpić w inny sposób w razie udostępnienia takiej możliwości przez Usługodawcę lub za porozumieniem stron.

13. Pełny dostęp do zakupionych szkoleń w ramach platformy aktywowany jest po dokonaniu płatności (zawarciu Umowy).

14. Pierwsze zalogowanie się Użytkownika do zakupionego szkolenia na platformie jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji Usługi.

15. Regulaminowy maksymalny okres czasu przewidziany na realizację Usługi pojedynczego szkolenia przez Użytkownika jest podany na platformie I jest liczone od momentu zawarcia elektronicznej Umowy.

16. W przypadku niezrealizowania przez Użytkownika kursu lub szkolenia podanego przez Usługodawcę Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy. W takim wypadku Użytkownikowi nie przysługuje refundacja całości ani części poniesionych opłat za Usługę.

§ 5 Uprawnienia Użytkownika i licencja

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

a) dostępu do materiałów udostępnianych mu w ramach uczestnictwa w kursach I szkoleniach zakupionych w ramach platformy online.forum.kalisz.pl

b) dostępu do przewidzianych programem materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej i uczestniczenia w procesie edukacyjnym

c)otrzymania certyfikatu ukończenia po pozytywnym ukończeniu realizowanego szkolenia oraz spełnieniu określonych w Regulaminie warunków formalnych.

d) uczestniczenia w specjalnych promocjach i konkursach przeznaczonych dla Użytkowników platformy

2. Użytkownik zobowiązany jest do:

a) samodzielnego zaliczenia wszystkich etapów szkolenia

b) przestrzegania pozostałych postanowień regulaminu

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach na platformie stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

4. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności udostępnianych w ramach platformy e-learningowej materiałów dydaktycznych) wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.

5. Użytkownik posiadający opłacone szkolenie może drukować, pobierać i zapisywać materiały z platformy do użytku osobistego bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

6. W przypadku chęci wykorzystania poza platformą materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych szkoleń, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów dodatkowych w ramach usługi stałej aktualizacji, którą objęta jest oferta.

8. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

§ 6 Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika.

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Serwisu w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone - na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Użytkownika.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy gdy ten:

a) wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem,

b) używa lub usiłuje używać Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem,

c) narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Platformy w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.

5. W takim wypadku Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

6. W skutek usunięcia Konta Użytkownika z Platformy przez Usługodawcę Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym na Platformie.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Platformy w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.

§ 7 Reklamacje

1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:

a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,

b) e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,

c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,

d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy

3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.

5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Użytkownik może w terminie 14 dni od daty jej zawarcia odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Do zachowania wskazanego w zdaniu pierwszym terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem, korzystając z Danych Kontaktowych.

2. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia są Treści Cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika będącego konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników jest Usługodawca.

2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodeę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usług przez Platformę zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.online.forum.kalisz.pl/polityka-prywatnosci

§ 10 Moderowanie publikowanych treści

1. W ramach Platformy Usługodawca udostępnia moduł ocena i komentarze mające służyć wymianie między Użytkownikami informacji związanych z nauką oraz sposobami efektywnego wykorzystania platformy.

2. W celu zachowania porządku i zapewnienia atmosfery wzajemnego szacunku, Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania lub usuwania:

a) wiadomości naruszających przepisy prawa, wzywających do nienawiści, propagujących przemoc lub zawierających nieprawdziwe informacje,

b) wiadomości o obraźliwym charakterze, wątków zawierających kłótnie bądź ataki personalne,

c) wiadomości mogących naruszać dobre imię serwisu lub osób trzecich,

d) wiadomości o charakterze reklamowym, promujących konkurencyjne produkty lub zawierających odnośniki do zewnętrznych serwisów,

e) wiadomości niezwiązanych z głównym tematem wątku, w którym zostały umieszczone, bądź niezgodnych z tematyką,

f) wiadomości duplikujących treść innych wątków lub komentarzy, próśb o sprawdzenie prac umieszczonych w innym wątku lub udzielenie odpowiedzi na pytanie umieszczone w innym wątku,

g) wiadomości niezwiązanych z nauką lub sposobami korzystania z platformy

3. Zamieszczanie wyżej wymienionych wiadomości traktowane będzie jako naruszenie Regulaminu. W przypadku powtarzających się naruszeń konto danego Użytkownika może zostać zablokowane.

§ 11 Zmiany oferty i promocje

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.

3. Promocje w sklepie nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).

2. Umowę uznaje się za zrealizowaną z chwilą wydania Użytkownikowi certyfikatu ukończenia szkolenia, po zakończeniu okresu przewidzianego na realizację Usługi, w trybach określonych w Regulaminie lub za porozumieniem stron.

3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika i Konsumenta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

4. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) lub w formie wyskakującego okienka podczas pierwszego logowania po wprowadzeniu zmian. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie www.online.forum.kalisz.pl W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Użytkownika obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

29.11.2018r.